An online community: Inspiring Consciousness.

 

Gruppen er et online fællesskab og en arbejdsgruppe og den er til dig, der gerne vil blive ved med at udvikle din bevidsthed og indsigt løbende, selvom du har en travl hverdag. I stedet for at prøve at presse noget ind på bestemte tider i din hverdag, som kan være svært, så er det her lavet så fleksibelt, at du kan gøre det til en fast del af din hverdag og dit liv. Der er kun 2,5 time om måneden, som ligger fast, alt andet er fleksibelt.

Hvad vi tilbyder, er et gruppebaseret læringsprogram, opdelt i en letforståelig proces, herunder øvelser, som alle enkeltpersoner kan være involveret i og derudover også en hel time online samtale og sparring, hvor vi kan snakke om lige netop det, der interesserer dig. Den time kan du fordele, som det passer dig.

Dette er ikke en terapi gruppe, men snarere en personlige udviklingsgruppe, som er bygget op omkring viden og øvelser og som er skræddersyet til at udvikle og fastholde din selvrefleksion og bevidsthed i hverdagen. Hvis du arbejder med dig selv lige nu, kan den gruppe være et rigtig godt supplement til din proces.

 

 

Hver måned får du:

-1 times ”one on one time” med Stuart, fordelt på den måde du ønsker det.

-2 timers fælles online undervisning ved Stuart. Altid den 2. onsdag i måneden klokken 18-20.

-1-2 online guidede meditationer med Trine, som du kan hører igen og igen.

-1 gang om måneden inviteres du til en gruppe fjernhealing med Trine, altid den 3. søndag i måneden klokken 21.45-22.15.

-Masser af inspiration, som hjælper dig med at holde dig bevidst i løbet af måneden i form af links m.m. Alt sammen noget du kan se og responderer på, når du har tid og lyst.

-Et fællesskab, hvor du altid kan stille spørgsmål og få svar.

Alt dette kan du prøve af til kun 149 kr. for hele den første måneden. Hvis du vælger at fortsætte i gruppen, er prisen 299 kr. som betales senest den 1. i hver måned. Du betaler pr. måned og der er ingen binding udover resten den måned, som du har betalt for. Hvis du gerne vil deltage, så send en PB til Trine eller sms på 60679213 og overfør samtidig beløbet til Mobilepay: 95860 ”Mærk-dig-selv Klinikken”

OBS. Da den ene af underviserne er fra Irland, foregår alt i gruppen hovedsageligt på let forståeligt engelsk.

Hvem er vi:

Stuart Greene:

Stuart har virkelig mange års erfaring indenfor bevidstheds udvikling, psykologi, spiritualitet og undervisning. Han er kendt både i Danmark og i Irland, for sit intense nærvær, ro og autensitet. Efter kort tid i hans selskab, bliver det klar for dig, at han virkelig ved hvad han snakker om. Han ser dig og kan derfor skræddersy viden, der vækker lige netop din bevidsthed. Stuart arbejder som underviser, terapeut og mentor. Stuart er fra Irland og derfor foregår alt kontakt til ham på engelsk.

Trine Hansen:

Trine gør brug af en bred værktøjskasse fuld af øvelser og redskaber indenfor psykologi, spiritualitet, meditation og yoga. Hun har en meget stærk intuition, som hun bruger i alt hvad hun laver. Hun er rolig, nede på jorden, varm og du vil hurtigt føle dig tryg i hendes selskab. Trine arbejder som underviser, terapeut, yogalære og meditations vejleder. Trine snakker dansk og engelsk.

 

Nogle korte men vigtige anmodninger:

Hvis du deltager i gruppen, siger du samtidig ja til at det er os der forvalter gruppen som vi finder det bedst. Dvs., uhensigtsmæssige indlæg, vil blive fjernet ... og upassende adfærd, hvis det opstår, vil blive behandlet af os som gruppens tilrettelæggere. Vi stiller vi os til rådighed for alle medlemmer af gruppen, når vi opfordres til at gøre det, indenfor rimelighedens grænser. Vi forbeholder os også ret til at ændre enhver del af det, vi tilbyder, ved måneders udløb, efter meddelelse til gruppen via gruppepost eller via personlig besked.

 

And for our English speaking guests:

 

An online community: Inspiring Consciousness.

This is a working group and is based online, allowing comfortable access and assistance to developing your knowledge and insight.


Would you like to continue to develop your awareness and knowledge continuously, even if you have a busy everyday life?


Instead of trying to squeeze something into a specific times, which can be difficult, we are offering complete flexibility of time, so that you can make this an ongoing part of your everyday life. There are only 2.5 hours a month that are fixed, everything else is flexible.

What we offer will be a group based learning program, broken down into an easy to understand  process… including exercises that everybody can individually be involved in, and also, an hour per month of online conversation to assist and guide you with your understanding. You can use this time to discuss whatever aspect of your life experience that interests you, and bank whatever time you don’t use, to carry forward as you need.

While this is not a therapy group, but rather a personal development group, that is built around knowledge and exercises tailored to develop and maintain your self-reflection and awareness in your life. It may well greatly assist you, in your own personal therapy process if you are currently working is such a way.

 

What you will get:

- a flexible 60 mins of online in-depth support for your learning process with one of our facilitators. (Stuart)

-2 hours of shared online group education. Always on the 2nd Wednesday of the month at 6-8 PM. (Danish time, with Stuart)

- Online guided meditations, that can be listen to and re-used again and again. (Trine)

- An invitation to join into a group online healing session, always on the 3rd Sunday of the month at 9.45-10.15 PM. (Danish time, with Trine)

- Lots of inspiration that helps you stay conscious during the month in the form of links etc. All for you to see and read and respond to, when you have the time.

-A community where you can always ask questions and get answers.
 

In order to ‘try it out’, we are offering the entire first month for only 149 kr (15 euro). Following your first month, if you decide to continue in the group, the price the will be 299 kr (30 euro). This can be paid on the 1st of each month by Mobilepay: 95860. or by other arrangement if outside of Denmark.
You pay per month and there is no bond beyond the rest of that month, which you have already paid for.

NB. All group posts will be in easy to understand english.

 

 

Who are we:

Stuart Greene:

Stuart really has had many years of experience in the field of consciousness development, psychology, spirituality and teaching. He is known both in Denmark and in Ireland, for his intense presence, tranquility and authenticity. After a short time in his company, it becomes clear to you that he really knows what he is talking about. He sees you, and can therefore tailor knowledge, that awakens your consciousness. Stuart works as a teacher, therapist and mentor. Stuart is from Ireland and therefore all contact with him must be in English.

Trine Hansen:

Trine uses a broad toolbox full of exercises and tools taken from psychology, spirituality, meditation and yoga. She has a very strong intuition which she uses in everything she does. She is calm, down to earth, warm, and you will quickly feel comfortable in her company. Trine works as a teacher, therapist, healer, clairvoyant, and is a yoga- and meditation teacher. Trine speaks Danish and English.Some short but important requests…

If you join with us, we ask that you allow us permission to run the group as we see best. Ie., inappropriate posts if posted, will be removed… and inappropriate behaviours if they arise, will be addressed by us, as facilitators of the group. Consequently, we will make ourselves available to all members of the group when called upon to do so, following a reasonable request for same. Also, we continually reserve the right to change any part of what we offer, at months end, following notice to the group via group post or personal message.